معرفی استادان کرسی زبان فارسی، ادبیات فارسی و ایران‌شناسی

استادان کرسی زبان فارسی، ادبیات فارسی و ایران‌شناسی


دکتر لیلا هاشمیان
- رییس مرکز آموزش زبان فارسی، دانشیار زبان و ادبیات فارسی -
تحصیلات : دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی - دانشیار

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
دکتر محمد طاهری
- مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشیار زبان و ادبیات فارسی -
تحصیلات : دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی - دانشیار

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
دکتر مهدی شریفیان
- استاد زبان و ادبیات فارسی -
تحصیلات : دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی - استاد

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
دکتر یعقوب محمدی فر
- استاد باستان شناسی -
تحصیلات : دکترای تخصصی باستان شناسی - استاد

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
دکتر عباس مترجم
- دانشیار باستان شناسی -
تحصیلات : دکترای تخصصی باستان شناسی - دانشیار

ایمیل :

تلفن :


داخلی :