معرفی رییس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

رییس مرکز


دکتر لیلا هاشمیان
- رییس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان -
تحصیلات : دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی

ایمیل :

تلفن : 08131401050


داخلی : 1050