معرفی مدرسان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

مدرسان مرکز


دکتر لیلا هاشمیان
- مدرس درس مهارت گفتاری، مدرس زبان و ادبیات فارسی -
تحصیلات : دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی (دانشیار )

ایمیل : dr_hashemian@yahoo.com

تلفن : 08131401050


داخلی : 1050
ناهید اسلامی هنر
- مدرس مهارت خوانداری و مهارت گفتاری -
تحصیلات : دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

ایمیل :

تلفن : 08131401049


داخلی : 1049
دکتر مرضیه مشعلیان
- مدرس مهارت خوانداری، نوشتاری، ادبیات فارسی -
تحصیلات : دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
هادی کرمی
- مدرس مهارت گفتاری، مهارت شنیداری -
تحصیلات : دانشجوی دکتری آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه شهید بهشتی تهران

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
دکتر امیرحسن مغیث
- مدرس مهارت نوشتاری، خوانداری و ادبیات فارسی -
تحصیلات : دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان و عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان همدان

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
دکتر مهرداد مشکین فام
- مدرس مهارت گفتاری -
تحصیلات : دکتری تخصصی زبان شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
مهدیس راعی
- مدرس ریاضیات و فیزیک تخصصی آکادمیک -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد قزوین

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
دکتر الهام ایزدی
- مدرس مهارت شنیداری، گفتاری، ایران شناسی -
تحصیلات : دکتری تخصصی زبان شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
مریم عالی خانی پور
- مدرس مهارت نوشتاری و ادبیات فارسی -
تحصیلات : دانشجوی دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
دکتر ایران عبدی
- مدرس مهارت خوانداری و شنیداری -
تحصیلات : دکتری تخصصی زبان شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
دکتر نیما هاشمیان
- مدرس درس زیست شناسی تخصصی آکادمیک -
تحصیلات : دکتری تخصصی زیست شناسی بیوسیستماتیک مولکولی دانشگاه تهران

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
دکتر مرضیه رحیمی
- مدرس مهارت نوشتاری و گفتاری -
تحصیلات : دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
دکتر بهناز وهابیان
- مدرس مهارت نوشتاری و خوانداری -
تحصیلات : دکتری تخصصی زبان شناسی همگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
دکتر طاهره صادق بیان
- مدرس مهارت شنیداری و نوشتاری -
تحصیلات : دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
دکتر منیژه پورعلی
- مدرس مهارت خوانداری و نوشتاری -
تحصیلات : دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
بنت الهدی صلواتی
- مدرس مهارت شنیداری و خوانداری -
تحصیلات : دانشجوی دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
فرزانه محمودی
- مدرس مهارت گفتاری و نوشتاری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
دکتر مجتبی سلطانیان
- مدرس مهارت نوشتاری، مهارت خوانداری -
تحصیلات : دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا و دبیر آموزش و پرورش

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
نسیم محتشمی راد
- مدرس مهارت شنیداری و گفتاری -
تحصیلات : دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی دانشگاه شهید بهشتی تهران

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
دکتر محسن قائمی
- مدرس مهارت شنیداری و گفتاری -
تحصیلات : دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
مریم علی محمدی
- مدرس مهارت گفتاری و خوانداری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
پریسا کیانی
- مدرس مهارت گفتاری و خوانداری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
دکتر مهدی پری زاده
- مدرس مهارت شنیداری و گفتاری -
تحصیلات : دکترای تخصصی زبان شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
محمد رسول طیبی
- مدرس مهارت شنیداری و گفتاری -
تحصیلات : دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
مریم پویان خواه
- مدرس مهارت شنیداری و گفتاری -
تحصیلات : دانشجوی دکترای زبان شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
دکتر رضوان صفایی صابر
- مدرس مهارت گفتاری -
تحصیلات : دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
مهرناز عمران پور
- مدرس مهارت گفتاری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
دکتر سیما پورمرادی
- مدرس مهارت خوانداری و نوشتاری -
تحصیلات : دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
دکتر زهرا پیرحیاتی
- مدرس مهارت خوانداری و نوشتاری -
تحصیلات : دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
سهیلا وزیری طالش
- مدرس مهارت خوانداری و نوشتاری -
تحصیلات : دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
رضا مرادی
- مدرس مهارت گفتاری و شنیداری -
تحصیلات : دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
مهری صفاجو
- مدرس مهارت خوانداری و نوشتاری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
الهه فتحیان
- مدرس مهارت خوانداری و نوشتاری -
تحصیلات : کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346