English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1397/08/22
بازدید مدیر کل محترم امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم از مرکز...
بازدید مدیر کل محترم امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم از مرکز آموزش زبان فار...
1397/08/21
شروع ثبت نام دوره هاي فشرده ي تابستاني آموزش زبان فارسي به غير فا...
شروع ثبت نام دوره هاي فشرده ي تابستاني آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان در د...
1397/08/21
شرکت زبان آموزان، رییس و کارکنان مرکز در نشست "ایران شناسی در ترک...
شرکت زبان آموزان، رییس و کارکنان مرکز در نشست "ایران شناسی در ترکیه" ب...
1397/08/21
مراسم تقدیر از مدرسان مرکز در هفته ی گرامی داشت مقام معلم
مراسم تقدیر از مدرسان مرکز در هفته ی گرامی داشت مقام معلم 
1397/08/15
بازدید رییس دانشگاه از فعالیت های جاری مرکز آموزش زبان فارسی
بازدید رییس دانشگاه از فعالیت های جاری مرکز آموزش زبان فارسی 
1397/08/15
برگزاری نخستین جلسه ی کارگروه پژوهشی مدرسان مرکز آموزش زبان فارسی
برگزاری نخستین جلسه ی کارگروه پژوهشی مدرسان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی ز...
1397/08/15
برگزاری نخستین جلسه کمیته آزمون سازی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگا...
برگزاری نخستین جلسه کمیته آزمون سازی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه
 No data found
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند