900 نفری شدیم

900 نفری شدیم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با ورود گروه جدید فارسی آموزان، تعدا زبان آموزان جذب شده در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بوعلی سینا از 900 نفر فراتر رفت. کلیه کلاس های این مرکز از ابتدای گسترش ویروس کووید - 19 در محیط غیر حضوری Adobe Connect  و با قابلیت برگزاری 60 کلاس هم زمان، برگزار می شوند. این تعداد زبان آموز از 25 کشور جهان جذب مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بوعلی سینا شده اند. 


اخبار