برگزاری هفتمین آزمون وزارتی سنجش استاندار دمهارت های فارسی آموزی ( سامفا ) در جمعه اول اسفند

برگزاری هفتمین آزمون وزارتی سنجش استاندار دمهارت های فارسی آموزی ( سامفا ) در جمعه اول اسفند


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در روز جمعه اول اسفند 99 هفتمین آزمون وزارتی سنجش استاندارد مهارت های فارسی آموزی ( سامفا ) ویژه زبان آموزان و دانشجویان غیر ایرانی، در سطح آکادمیک، به طور همزمان توسط مراکز آموزش زبان فارسی دانشگاه های اصفهان، بوعلی سینا، بین المللی امام خمینی، تهران، فردوسی و کردستان و چند کرسی زبان فارسی خارج از کشور در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار گردید. 


اخبار