هادی ترک منش
کارشناس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
رامین خاتمی
کارشناس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند